Polityka prywatności / Polityka cookies / Poleć stronę

Jak wybrać dobrą szkołę dwujęzyczną? / How to choose a good bilingual school?

 

Jak wybrać dobrą szkołę dwujęzyczną?

Decydując się na szkołę dwujęzyczną dla swojego dziecka rodzic staje przed trudną decyzją, którą ze szkół oferujących program nauczania dwujęzycznego wybrać. Aby podjąć dobrą decyzję, warto się zastanowić, na co należy  zwrócić uwagę sprawdzając i porównując oferty różnych szkół.

Oto kilka podstawowych pytać, które należy zadać przed dokonaniem wyboru:

  1. Jaka jest proporcja między językami, w których realizowana jest dwujęzyczność?

Dobry program to taki, w którym ilość godzin prowadzonych w języku obcym jest zbliżony do ilości godzin prowadzonych w języku ojczystym.

  1. Czy nauczyciele uczący w języku angielskim posługują się wyłącznie tym językiem komunikując się z uczniami i pozostałymi nauczycielami w sytuacjach pozalekcyjnych?

W celu stworzenia naturalnych warunków sprzyjających nabywaniu języka angielskiego nauczyciele uczący w języku angielskim powinni porozumiewać się na terenie szkoły wyłącznie w tym języku.

  1. Czy nauczyciele realizujący program dwujęzyczności posiadają odpowiednie kwalifikacje?

Metodyka nauczania języków obcych różni się znacznie od metodyki nauczania wczesnoszkolnego. Dlatego też należy sprawdzić, czy anglista realizujący treści programowe posiada wykształcenie nie tylko lingwistyczne, ale również pedagogiczne.

  1. Czy program nauczania dwujęzycznego tworzony jest przy udziale metodyka języka angielskiego, który swoją wiedzą i doświadczeniem wspiera nauczycieli oraz monitoruje przebieg realizacji programu?

Metodyk nauczania języka angielskiego powinien posiadać wiedzę z zakresu nauczania języka angielskiego oraz dysponować dużym doświadczeniem przy doborze kadry pedagogicznej, rozwiązywać problemy metodyczne, być doradcą dla kadry pedagogicznej oraz w sposób bezstronny i obiektywny oceniać pracę kadry pedagogicznej. Metodyk powinien być osobą otwartą na relacje z rodzicami, którzy mogą zwrócić się do niego ze wszystkimi pytaniami dotyczącymi nauczania języka angielskiego w szkole.

  1.  Czy postępy w nabywaniu języka obcego są weryfikowane na bieżąco?

Należy upewnić się, czy po każdej klasie przeprowadzane są testy sprawdzające wszystkie sprawności językowe. Mogą to być np. egzaminy YLE, które sprawdzają wiedzę z następujących sprawności językowych: reading and writing, listening, speaking.  W ten sposób postępy będzie mógł sprawdzić nie tylko nauczyciel, ale również rodzic, który otrzyma opis kompetencji językowych swojego dziecka.

 

How to choose a good bilingual school?

When making a decision concerning a bilingual school for a child, each parent faces a difficult decision which of the schools offering a bilingual curriculum to choose. In order to make a good choice, one should consider what factors should be taken into account while comparing different offers.

These are some of the basic questions that need to be asked before making the choice:

  1. What is the proportion of the languages in which the bilingual curriculum is implemented?

A good curriculum is one in which the number of hours conducted in the foreign language is similar to the number of teaching hours conducted in the mother tongue.

  1. Do the teachers conducting classes in English communicate with pupils and other teachers in everyday, out-of-classroom situations exclusively in English?

Teachers who teach in English should communicate exclusively in English at the school in order to create natural conditions that would be favourable for English language acquisition.

  1. Do the teachers implementing the bilingual curriculum have appropriate qualifications?

Foreign language teaching methodology is significantly different from early education methodology. Therefore it should be verified if the English teacher who implements the curriculum has not only linguistic but also pedagogical education.

  1. Has the bilingual curriculum been created with the participation of an ESL methodology consultant, who supports the teachers with their knowledge and experience and supervises the course of curriculum implementation?

The methodology consultant should have the knowledge of English teaching and wide experience concerning teaching staff recruitment, solve education problems, be an advisor for the teachers and evaluate their work in an unbiased and objective manner. Such person needs to have an open relationship with parents, who could turn to him/her with all questions related to teaching English at school.

  1.  Is the progress in foreign language acquisition verified on an ongoing basis?

One should make sure if there are tests that verify all language skills conducted after each grade. These could be e.g. YLE exams which verify the knowledge of the following language skills: reading and writing, listening, speaking. This way the child’s progress can be verified by both the teacher and parents who receive the description of their child’s language skills.