Polityka prywatności / Polityka cookies / Poleć stronę

Metody / Methods

 

Metody

Program nauczania dwujęzycznego w Niepublicznych Szkołach Podstawowych Gaudeamus został oparty na programie autorskim, który umożliwia wprowadzenie języka angielskiego jako narzędzia do poznawania treści nauczania wczesnoszkolnego przy jednoczesnym stworzeniu warunków niezbędnych do nabywania tego języka.

 

CLIL - Content and Language Integrated Learning

Do nauczania języka angielskiego zostanie wykorzystana najbardziej sprawdzona metoda, stosowana w wielu krajach, rekomendowana przez Komisję Europejską – metoda Zintegrowanego Kształcenia Przedmiotowo -Językowego (CLIL - Content and Language Integrated Learning). Polega ona na jednoczesnym nauczaniu przedmiotu przy wykorzystaniu języka obcego niezbędnego do poznawania tego przedmiotu. Podejście to zakłada połączenie metod stosowanych w metodyce nauczania treści ogólnokształcących z metodami nauczania języka obcego. Kształcenie tą metodą dotyczy takiego nauczania, kiedy jednocześnie realizowane są dwa cele: nauka języka obcego oraz  nauczanie innych przedmiotów. Kształcenie typu CLIL nie dotyczy wszystkich przedmiotów nauczanych w szkole, lecz jedynie wybranych treści edukacji wczesnoszkolnej w I etapie edukacji. Stosowana metoda jest więc fuzją nauczania przedmiotu ora języka obcego, który jest narzędziem do nauczania tego przedmiotu. Przy czym do każdego z tych elementów - nauczania przedmiotu i języka - przykłada się taką samą wysoką wagę.

Opisywana metoda - oprócz treści przedmiotowych nauczanych po angielsku i komunikacji w języku obcym - zakłada ponadto uczenie myślenia i rozumowania w języku obcym oraz - co nie mniej ważne - poznanie kultury brytyjskiej czy amerykańskiej oraz zrozumienie różnic kulturowych występujących w krajach anglosaskich. Dzięki takiemu podejściu uczeń staje się ambasadorem kultury kraju i regionu nauczanego języka.

Język obcy będący narzędziem zdobywania wiedzy przedmiotowej zakłada poznawanie świata wieloma zmysłami, dzięki czemu metoda ta pozwala wykorzystać różnorodne talenty uczniów o różnych stylach uczenia się, co zostało opisane przez Howarda Gardnera w koncepcji inteligencji wielorakich. Satysfakcja uczniów wynikająca z poznawania przedmiotu w języku obcym jest tak duża, że sama w sobie stanowi motywację do dalszego kształcenia i doskonalenia języka obcego.

Obawy, że wprowadzenie języka obcego do nauczania przedmiotu są zbyt obciążające dla dzieci nie maja swojego uzasadnienia bowiem metoda Zintegrowanego Kształcenia Przedmiotowo-Językowego doskonale sprawdza się u dzieci - niezależnie od indywidualnych różnic pomiędzy nimi. W tym wypadku trafne wydaje się spostrzeżenie prof. M. Żylińskiej dotyczące Zintegrowanego Kształcenia Przedmiotowo-Językowego: „Im więcej operacji musi wykonać mózg dziecka, tym lepiej dany materiał zostanie przyswojony”.

Warto podkreślić, że nauczanie tą metodą jest przyjmowane przez dzieci z dużym zainteresowaniem, a nawet entuzjazmem. Dodatkowo dzieci otrzymują sygnał, że język obcy, stwarza im możliwość czerpania wiedzy z różnych źródeł, również anglojęzycznych oraz zawierania przyjaźni z koleżankami i kolegami z całego świata komunikującymi się w języku angielskim.

Termin CLIL  jest terminem ogólnym obejmującym wiele różnych podejść, których elementy zostaną wykorzystane do nauczania języka angielskiego.

 

Methods

The bilingual teaching in Gaudeamus Public Elementary Schools is based on our original curriculum which allows us to create conditions necessary for the second language acquisition to take place.

 

CLIL - Content and Language Integrated Learning

The curriculum of bilingual teaching in Gaudeamus Schools is based on the most reliable method applied in many countries and recommended by the European Countries – the Content and Language Integrated Learning (CLIL) method. CLIL is an approach to learning content through a foreign language, teaching both the subject and the language at the same time. The approach is based on the combination of methods used in general education methodology and the methodology of foreign language teaching. The education following that method refers to an environment where two goals are implemented simultaneously: the foreign language teaching and teaching of other subjects. CLIL education does not refer to all subjects taught at school but only to the selected content of the first stage of early school education. The method is a combination of subject teaching and foreign language teaching, where the foreign language is the subject teaching tool. Both elements – subject teaching and language teaching - are equally important.

With the help of CLIL method – apart from a subject content taught in English and foreign language communication – students are taught thinking and understanding in a foreign language along with the British and American culture and understanding the cultural differences in English-speaking countries. Thanks to this approach pupils become cultural ambassadors of the country and region of the language they are taught.

While learning a subject through a foreign language all of our skills and senses are engaged. The CLIL method allows us to use various talents of pupils who have different learning styles. This was described by Howard Gardner in his theory of multiple intelligences. The pupils' satisfaction resulting from learning a subject in a foreign language is so high that it motivates them to learn and master the foreign language itself.

The fear that introduction of a foreign language to the subject teaching process is excessively burdensome seems unfounded because the Content and Language Integrated Learning method proves perfect in teaching children regardless of their individual differences. In this case the remark of Prof. M. Żylińska relating to Content and Language Integrated Learning seems accurate: “The more operations a child’s brain has to perform, the better a particular content will be acquired”.

It should be emphasised that teaching with this method makes children interested and enthusiastic. Additionally, children become aware that a foreign language creates a possibility of acquiring knowledge from various sources, including the English ones, and making friends with children who communicate in English across the globe.

CLIL is a general term that encompasses many different approaches, the elements of which will be used in English teaching.