Polityka prywatności / Polityka cookies / Poleć stronę

Program / Curriculum

 

Program

Znajomość minimum dwóch języków obcych poza językiem ojczystym wśród obywateli Unii Europejskiej jest priorytetem nakreślonym przez Komisję Europejską (European Council 2002).

Aby sprostać temu wyzwaniu, wiele krajów Unii Europejskiej wprowadza w swoich szkołach, a nawet przedszkolach, oprócz tradycyjnej nauki języków obcych, różnorodne formy kształcenia przedmiotowo-językowego.

W Polsce projekt Nauczanie Dwujęzyczne został zapoczątkowany przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Priorytety unijne, nowatorskie metody i typy kształcenia podmiotowo-językowego nakreślone przez CODN i kontynuowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Polsce oraz wieloletnie plany dotyczące powołania grup i klas dwujęzycznych zaowocowały decyzją o powołaniu w nowym roku szkolnym 2015/16 oddziałów dwujęzycznych w Przedszkolach Pomarańczowa Ciuchcia oraz Szkołach Podstawowych Gaudeamus.

Aby to było możliwe, w Szkołach Podstawowych Gaudeamus stworzyliśmy autorski program nauczania dwujęzycznego oparty na metodzie Zintegrowanego Kształcenia Przedmiotowo -Językowego (CLIL - Content and Language Integrated Learning) rekomendowanej przez Komisję Europejską.

Naszym priorytetem jest wyposażenie dzieci w kompetencje językowe, swobodę i pewność językową umożliwiającą naturalne porozumiewanie się w języku angielskim w mowie i w piśmie, jednak samo nauczanie języka obcego nie jest tutaj jedynym celem samym w sobie. Język obcy jest jednocześnie narzędziem do nauczania przedmiotowego w języku obcym.

Szkoła Gaudeamus to szkoła z  klasami dwujęzycznymi, w których liczba godzin prowadzonych w języku obcym jest zbliżona do ilości godzin prowadzonych w języku ojczystym. Jest to dobra oferta edukacyjna dla mieszkańców Warszawy - a w szczególności Bemowa, Józefosławia, Piaseczna i okolic (szkoła podstawowa dwujęzyczna Warszawa, Bemowo, Józefosław, Piaseczno).

Podczas tworzenia programu autorskiego i doboru metod nauczania wzorowaliśmy się na naturalnym sposobie, w jaki dzieci nabywają język ojczysty. Proces ten odbywa się w sposób podświadomy, dziecko przebywając z osobami mówiącymi w języku obcym nie od razu, ale stopniowo, zaczyna imitować ich mowę, powtarzać, tworzyć naturalne reguły rządzące tym językiem. W końcowym procesie „produkcji językowej” dziecko staje się płynnym użytkownikiem tego języka.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z dyrekcją szkoły.

 

Curriculum

The knowledge of at least two foreign languages in addition to the native language among EU citizens is a priority outlined by the European Council (2002).

In order to face that challenge, many of EU countries introduce various forms of content and language teaching at schools and even at pre-schools in addition to the traditional foreign languages teaching.

In Poland the Bilingual Teaching project was launched by the National In-Service Teacher Training Centre.

We have been considering creating  bilingual groups and classes for several years, yet it were the EU priorities, innovative methods and types of content and language learning outlined by the National In-Service Teacher Training Centre, continued by the Centre of Education Development in Poland that made us decide to create bilingual groups in Pomarańczowa Ciuchcia Pre-schools and bilingual classes in Gaudeamus Primary Schools in the new school year 2015/2016.

In order to facilitate the process we developed our own original bilingual curriculum based on the Content and Language Integrated Learning (CLIL) method, which is recommended by the European Council.

Our priority is to provide the children with language skills, ease and confidence which will enable them to communicate in English in a natural manner both in writing and verbally. The foreign language teaching, however, is not an end in itself. It is, at the same time, a tool of teaching content in the foreign language.

Our original curriculum and the teaching methods that we selected were inspired by children’s natural manner of first language acquisition. This is a subconscious process during which a child, through spending time with people who communicate in the foreign language, gradually begins to imitate their speech, repeat it and create natural rules that govern the language. In the final stage of the “language production" process children become fluent users of a given language.

For more information please contact the headmaster of the school.