Polityka prywatności / Polityka cookies / Poleć stronę

Rekrutacja/ Admission

 

Rekrutacja kandydatów do klasy dwujęzycznej
 
 • Rekrutacja kandydatów oparta jest na sprawdzianie predyspozycji językowych.
 • Sprawdzian predyspozycji ma na celu potwierdzenie uzdolnień i talentów językowych kandydata.
  Nie jest sprawdzianem poziomu znajomości języka angielskiego.
 • Zespół rekrutacyjny składa się z dyrektora szkoły, nauczyciela/metodyka języka angielskiego i nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.
 • Podczas sprawdzianu predyspozycji dzieci zapraszane są do zabawy kierowanej przez zespół rekrutacyjny.
 • Zespół obserwuje i wchodzi w interakcje z kandydatem w celu sprawdzenia predyspozycji językowych.
 • O wyniku sprawdzianu predyspozycji rodzice są powiadamiani w ciągu 10 dni roboczych.
 • W przypadku zakwalifikowania się dziecka do klasy dwujęzycznej rodzice zostają zaproszeni do szkoły w celu podpisania umowy.
 • Pierwszeństwo w rekrutacji mają absolwenci Przedszkoli Pomarańczowa Ciuchcia oraz rodzeństwo dzieci uczęszczających do Żłobków i Przedszkoli Pomarańczowa Ciuchcia oraz Szkół Podstawowych Gaudeamus.
 • W celu zasięgnięcia szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji do klas dwujęzycznych prowadzonych metodą Zintegrowanego Kształcenia Przedmiotowo-Językowego rodzice powinni kontaktować się z Dyrektorem Szkoły Podstawowej Gaudeamus.
 
Bilingual class admission process
 • Admission to the first grade bilingual class is based on an aptitude test.
 • The purpose of the test is to confirm linguistic skills and talents of a candidate.
 • Candidates are not expected to have a high level of knowledge of English and the lack of the knowledge does not disqualify children from attending the bilingual class.
 • The admission team consists of the school Head Teacher, an English teacher and a psychologist.
 • During the test children are invited to participate in a game guided by the admission team.
 • The team observes and interacts with a candidate in order to check their linguistic skills.
 • Parents are informed about the aptitude test results within 10 working days.
 • If a child is admitted to the bilingual class, the parents are invited to the school in order to sign an agreement.
 • The graduates of Pomarańczowa Ciuchcia Pre-schools and siblings of children attending Pomarańczowa Ciuchcia Pre-schools and Gaudeamus Primary Schools have the priority to be admitted to the bilingual class.
 • Please contact the Head Teacher of the Gaudeamus Primary School for details concerning admission to bilingual classes taught according to the Content and Language Integrated Learning method.