fbpx

Zapisz się na dzień otwarty

Grades IV-VIII

Formative Assessment

We are OK - We judge by supporting

Od czerwca 2022 roku posiadamy honorowy tytuł „Szkół uczących się” przyznawany szkołom, które do swojej praktyki wprowadziły: cele lekcji, kryteria sukcesu, informację zwrotną oraz samoocenę i ocenę koleżeńską. Miejscom w których, nauczyciele koncentrują się na tworzeniu strategii i wprowadzaniu zmian nastawionych na poprawę efektów uczenia się uczniów.

Why Learning Assessment (OK)?

 • OK is a teaching style focused on supporting students in their learning process.
 • OK means accompanying students in the process of getting to know their own learning style, supporting them in identifying strengths and weaknesses as well as potential opportunities and difficulties.
 • OK is giving the right to error. Supporting the student in acquiring new skills, and not holding him / her accountable for what he or she does not know yet.
 • OK is giving the student directions in which direction he should go in order to obtain a satisfactory summative assessment.
 • OK means building a teacher-student partnership, which increases the effectiveness of the "teaching-learning" process.
 • OK is the way students learn to use each other as educational resources and the ability to self-evaluate and peer.
1
2

Objectives

We know what we learn and for what.

Nacobez

We are informed about what will be assessed.

3
4

Key questions

We answer the questions they force
us to think.

Feedback

Feedback encourages us to
learning and helps you learn.
5
6

Peer assessment

We learn from each other and turn on
into the assessment process.

Cooperation with parents

Parents ask us what we've learned
and not what grades we got.

Grades IV-VIII

Assessment
shaping

We are OK - We judge by supporting

For Learning Assessment is a frequent, interactive evaluation of a learner's progress and understanding of material, to determine how the learner is going to learn and how best to teach him. Assessment for Learning is an effective way to motivate, activate and involve all learners in the learning process. It allows for active involvement of weaker, shy students, those who "don't want to". It is the philosophy of the teacher's approach to the student.

When entering Grading
Our teachers are supported by a team of trainers from the Center for Citizenship Education. As part of the Whole School Development program, our schools implement elements such as lesson objectives, success criteria and feedback into their practice. Teachers also focus on creating strategies and implementing changes aimed at improving students' learning outcomes.

Why Learning Assessment (OK)?

 • OK is a teaching style focused on supporting students in their learning process.
 • OK means accompanying students in the process of getting to know their own learning style, supporting them in identifying strengths and weaknesses as well as potential opportunities and difficulties.
 • OK is giving the right to error. Supporting the student in acquiring new skills, and not holding him / her accountable for what he or she does not know yet.
 • OK is giving the student directions in which direction he should go in order to obtain a satisfactory summative assessment.
 • OK means building a teacher-student partnership, which increases the effectiveness of the "teaching-learning" process.
 • OK is the way students learn to use each other as educational resources and the ability to self-evaluate and peer.

1

Objectives
We know what we learn and for what.

2

Nacobez
We are informed about what will be assessed.

3

Key questions
We answer the questions they force
us to think.

4

Feedback
Feedback encourages us to learn and helps us learn.

5

Peer assessment
We learn from each other and turn on
into the assessment process.

6

Cooperation with parents
Parents ask us what we've learned
and not what grades we got.

Ocenianie kształtujące co to jest?

Formative Assessment to podejście do oceny i nauczania, które ma na celu wspieranie rozwoju ucznia na każdym etapie procesu edukacji. Wymaga ono bliskiej współpracy między nauczycielem a dzieckiem. Pedagog pomaga identyfikować mocne i słabe strony, a także rozpoznawać potencjalne szanse i trudności. Ocenianie kształtujące w praktyce to „dawanie prawa do błędu”, zamiast karania dziecka za to, czego jeszcze nie wie lub nie umie.
read moreW ramach oceniania kształtującego nauczyciel udziela uczniom wskazówek i wsparcia, pokazując im kierunek, w którym powinni podążać, aby osiągnąć satysfakcjonujące rezultaty. Ocenianie opiera się na partnerskiej relacji nauczyciel-uczeń, która sprzyja większej efektywności procesu uczenia się. Ocenianie kształtujące co to jest? To przede wszystkim wspieranie dzieci na każdym etapie edukacji. Jednym z ważnych aspektów oceniania kształtującego jest również nauka uczniów korzystania z siebie nawzajem jako zasobów edukacyjnych. Ocenianie kształtujące w edukacji wczesnoszkolnej to zachęcanie dzieci do współpracy, dzielenia się wiedzą i umiejętnościami, a także do dokonywania samooceny i oceny koleżeńskiej.   Formative Assessment jest dynamicznym i interaktywnym podejściem, które koncentruje się na rozwoju i motywowaniu uczniów. Poprzez ciągłe monitorowanie postępów oraz dostarczanie informacji zwrotnej, nauczyciel ma możliwość dostosowania swojej pracy do indywidualnych potrzeb każdego dziecka.

Czym jest ocena kształtująca?

Ocena kształtująca to proces, który koncentruje się na ciągłym monitorowaniu postępów uczniów i zapewnianiu im informacji zwrotnej mającej na celu wspieranie ich rozwoju. W przeciwieństwie do tradycyjnej oceny, która często skupia się na przypisywaniu stopni końcowych, ta kształtująca koncentruje się na procesie i pomocy w lepszym zrozumieniu materiału oraz doskonaleniu umiejętności. Szczególne znaczenie ma ocenianie kształtujące w klasach 1-3, gdzie należy zwrócić uwagę na wielopłaszczyznowy rozwój najmłodszych dzieci.   Podstawową cechą oceny kształtującej jest jej formatywny charakter. Oznacza to, że ocena jest stosowana w celu informowania uczniów o ich postępach, identyfikacji obszarów, w których potrzebują poprawy oraz określenia dalszych kroków w procesie nauki. Ocenianie kształtujące daje uczniom możliwość refleksji nad swoimi zainteresowaniami, skutecznie rozwija też inteligencje wielorakie.   W ocenie kształtującej wykorzystuje się różne narzędzia i techniki, takie jak zadania praktyczne, projekty, dyskusje klasowe czy portfolia uczniów. Nauczyciele dokonują ciągłej obserwacji, monitorują postępy uczniów i śledzą ich osiągnięcia w trakcie procesu nauki. Informacje zwrotne są udzielane na bieżąco, umożliwiając uczniom dostosowanie swojego podejścia i kontynuowanie rozwoju. Ocena kształtująca nie tylko pomaga dzieciom w doskonaleniu swoich umiejętności, ale także rozwija ważne kompetencje.

Elementy oceniania kształtującego

Elementy oceniania kształtującego obejmują różnorodne narzędzia, techniki i praktyki, które służą monitorowaniu postępów uczniów i dostarczaniu im informacji zwrotnej. Pedagodzy określają jasne cele nauczania, które są zrozumiałe i oparte na konkretnych umiejętnościach oraz wiedzy. Dzięki temu uczniowie mają wyraźne wskazówki dotyczące tego, jaką wiedzę powinni przyswoić.   Elementy oceniania kształtującego w edukacji wczesnoszkolnej to także informacja zwrotna. Oznacza to, że uczniowie otrzymują regularną i konstruktywną informację zwrotną na temat swoich osiągnięć. Pedagodzy dostarczają szczegółowych komentarzy, wskazując mocne strony dzieci i sugestie dotyczące poprawy. Ocenianie kształtujące zachęca też uczniów do dokonywania samooceny, czyli refleksji nad własnymi postępami i efektami nauki.

Ocenianie kształtujące w praktyce

Ocenianie kształtujące umożliwia nauczycielom dostosowanie swojej pracy do indywidualnych potrzeb uczniów. Poprzez regularną informację zwrotną i śledzenie postępów, pedagog może zapewnić wsparcie i dodatkowe materiały edukacyjne tam, gdzie jest to potrzebne. W naszej placówce dbamy o rozwój dzieci na wielu płaszczyznach, stąd ten sposób oceniania łączymy z rozwojem pasji uczniów, ich charakterów i dbaniem o organizm poprzez zdrowe żywienie dzieci. Ocenianie kształtujące angażuje dzieci w ich własny proces uczenia się. Dostarczając im konkretnych informacji zwrotnych i pomagając im zidentyfikować swoje mocne strony oraz obszary do poprawy.

Jak działa ocenianie kształtujące w klasach 1-3?

Ocenianie kształtujące w klasach 1-3 odgrywa istotną rolę we wspieraniu rozwoju uczniów. Nauczyciele wykorzystują różne formy informacji zwrotnej, takie jak ustne komentarze, obserwacje czy zachęty pozytywne, aby pomagać dzieciom w procesie edukacji. Dzięki temu najmłodsi otrzymują spersonalizowane informacje na temat swoich postępów i są zachęcane do kontynuowania wysiłków w nauce.   W klasach 1-3 zadania praktyczne i projekty stanowią skuteczne narzędzie oceny kształtującej. Nauczyciele mogą proponować zadania, które angażują dzieci w aktywne uczenie się poprzez eksperymentowanie, badanie, twórcze działanie i współpracę. Dzięki temu pociechy mają okazję rozwijać umiejętności praktyczne, myślenie krytyczne i twórcze oraz uczyć się przez doświadczenie. Ocenianie kształtujące – elementy takie jak rozmaite zadania wspierające ciągły rozwój, mają kluczowe znaczenie w procesie edukacji.  

Our mission is JOY - LEARNING - and PASSION. We believe that learning about the world is all about the joy of discovering a mystery, achieving a goal, and overcoming obstacles. We do everything we can to make LEARNING at our school the most wonderful adventure that leads to learning about the world, seeing its beauty, and understanding what it is like. We help students discover their PASSIONS so that they can pursue their goals with enthusiasm....

Students of the Józefosław school

In the national ranking, they scored on average:

Język polski 92% punktów (średni wynik w Polsce: 66%, średni wynik w Warszawie: 72%)

Matematyka 85% punktów (średni wynik w Polsce: 53%, średni wynik w Warszawie: 67%)

Język angielski 97% punktów (średni wynik w Polsce: 66%, średni wynik w Warszawie: 81%)

Students of the Bemowo school

In the national ranking, they scored on average:

Język polski 76% punktów (średni wynik w Polsce: 66%, średni wynik w Warszawie: 74%)

Matematyka 84% punktów (średni wynik w Polsce: 53%, średni wynik w Warszawie: 67%)

Język angielski 96% punktów (średni wynik w Polsce: 66%, średni wynik w Warszawie: 81%)

Students of the Bemowo school

In the national ranking, they scored on average:

Polish 67% points (average score in Poland: 60%, average score in Warsaw: 64%)

Mathematics 73% points (average score in Poland: 57%, average score in Warsaw: 62%)

English 90% points (average score in Poland: 67%, average score in Warsaw: 72%)

Students of the Józefosław school

In the national ranking, they scored on average:

Polish 73% points (average score in Poland: 60%, average score in Warsaw: 64%)

Mathematics 93% points (average score in Poland: 57%, average score in Warsaw: 62%)

English 97% points (average score in Poland: 67%, average score in Warsaw: 72%)