Polityka prywatności / Polityka cookies / Poleć stronę

OK w praktyce

Zapisy - formularz rekrutacyjny

 

Jesteśmy OK - ocenianie kształtujące

Od lutego 2018 roku jesteśmy uczestnikami czteroletniego wdrożeniowego programu Całościowy Rozwój Szkoły realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jego celem jest systemowe wprowadzenie do szkół oceniania kształtującego (OK). Obecnie wprowadzamy do codziennej praktyki podstawowe elementy oceniania kształtującego – cele lekcji, kryteria sukcesu oraz informację zwrotną. W kolejnych latach skoncentrujemy działania na pogłębieniu rozumienia „procesu nauczania – uczenia się” wśród uczniów. Pokażemy im, jak mogą współpracować, korzystając nawzajem ze swojej wiedzy, wprowadzimy samoocenę i ocenę koleżeńską oraz będziemy pracować nad odpowiedzialnością uczniów jako autorów własnego procesu uczenia się. 

 

Dlaczego ocenianie kształtujące (OK)?
  • OK jest stylem nauczania nastawionym na wspieranie uczniów w procesie uczenia się.
  • OK to towarzyszenie uczniom w procesie poznawania własnego stylu uczenia się, wspieranie w zakresie określania mocnych i słabych stron oraz potencjalnych szans i trudności.
  • OK to „dawanie prawa do błędu”. Wspieranie ucznia w zdobywaniu nowych umiejętności, a nie rozliczanie go z tego, czego jeszcze nie wie, nie umie.
  • OK to dawanie uczniowi wskazówek, w jakim kierunku powinien podążać, aby uzyskać satysfakcjonującą go ocenę sumującą.
  • OK to budowanie partnerskiej relacji nauczyciel - uczeń, która wpływa na większą efektywność procesu „nauczania - uczenia się”.
  • OK to nauka korzystania przez uczniów z siebie nawzajem, jako zasobów edukacyjnych oraz umiejętność dokonywania samooceny i oceny koleżeńskiej.

 

Czym jest ocenianie kształtujące (OK)?

Ocenianie kształtujące różni się od podsumowującego tym, że informacje zgromadzone w procesie oceniania mają służyć przede wszystkim poprawie procesu uczenia się, a nie jedynie podsumowaniu pracy ucznia. Nauczyciele, stosując w codziennej praktyce elementy oceniania kształtującego, koncentrują się przede wszystkim na procesie świadomego „uczenia się uczniów”. W czasie lekcji stosują strategie, które pozwalają uczniom dostrzec, że efekty zależą od aktywności, zaangażowania i motywacji wszystkich uczestników procesu. Uczniowie zaczynają postrzegać lekcję jako spójny akt „nauczania - uczenia się”, w którym są oni współautorami sukcesu i decydują, co wymaga doskonalenia.  Mają możliwość aktywnego uczenia się na błędach, uczenia się od siebie nawzajem oraz wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce.  Jako partnerzy procesu są informowani o celach, oczekiwaniach oraz wspierani w ich realizacji. Otrzymują informację zwrotną, która  koncentruje się na mocnych stronach oraz wskazuje dalsze kierunki rozwoju, tak aby udoskonalić lub poszerzyć posiadane już wiadomości i umiejętności.