Polityka prywatności / Polityka cookies / Poleć stronę

OK w praktyce

Zapisy - formularz rekrutacyjny

 

Jesteśmy OK - ocenianie kształtujące

Od lutego 2018 roku jesteśmy uczestnikami czteroletniego wdrożeniowego programu Całościowy Rozwój Szkoły realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jego celem jest systemowe wprowadzenie do szkół oceniania kształtującego (OK). Obecnie wprowadzamy do codziennej praktyki podstawowe elementy oceniania kształtującego – cele lekcji, kryteria sukcesu oraz informację zwrotną. W kolejnych latach skoncentrujemy działania na pogłębieniu rozumienia „procesu nauczania – uczenia się” wśród uczniów. Pokażemy im, jak mogą współpracować, korzystając nawzajem ze swojej wiedzy, wprowadzimy samoocenę i ocenę koleżeńską oraz będziemy pracować nad odpowiedzialnością uczniów jako autorów własnego procesu uczenia się. 

W ocenianiu stosujemy:

  • ocenę sumującą wyrażoną stopniem - ma znaczenie przy podsumowaniu wiedzy nabywanej przez ucznia,
  • ocenę kształtującą (OK).

W praktyce uczeń otrzymuje mniej stopni, a częściej informację zwrotną od nauczyciela, która wspiera go w trakcie procesu uczenia. Pozwala mu to na uświadomienie sobie, co zrobił dobrze, co źle i w jaki sposób może poprawić swoją pracę.

 

W klasach 1-3 nauczyciele wprowadzają wybrane strategie wspierające oceniania kształtującego.

 

1. Tworzymy atmosferę sprzyjającą uczeniu się, której filary stanowią: wiara uczniów w siebie, ich zaangażowanie, samodzielność, świadomość własnych mocnych stron oraz odpowiedzialność i współpraca.               
2. Określamy cel lekcji w języku ucznia, a po jej zakończeniu wspólnie sprawdzamy stopień jego realizacji. Wiemy, że uczeń świadomy tego, do czego zmierza oraz co i dlaczego zostało zaplanowane, ma znacznie wyższą motywację do poznawania i uczenia się, a w konsekwencji większą szansę na osiągnięcie sukcesu edukacyjnego.
3. Podajemy kryteria sukcesu, czyli szczegółowe kryteria, które będą dowodem na to, że cel został osiągnięty. NaCoBeZu – czyli: na co będziemy zwracać uwagę – uczniowie otrzymują także przed każdą formą sprawdzenia ich wiedzy, a także przed zadaniami domowymi.
4.

Wiemy, że każdy potrzebuje informacji zwrotnej o swoich osiągnięciach i oceny swojej pracy. Stopnie nie są informacją użyteczną dla ucznia. Ocena pracy ucznia, która będzie przez niego wykorzystana w procesie uczenia się, to taka, która wskaże mu:

  • co zrobił dobrze,
  • co należy poprawić,
  • jak należy poprawić,
  • w jakim kierunku uczeń powinien się dalej rozwijać.
5. Proces nauczania jest procesem społecznym. Człowiek najlepiej uczy się z innymi. Dlatego organizujemy proces edukacyjny tak, aby uczniowie pracowali w parach lub grupach. Dzięki temu dzieci uczą się od siebie nawzajem, pogłębiając swoją wiedzę oraz umiejętność współpracy.