Polityka prywatności / Polityka cookies / Poleć stronę

Zadzwoń do nas! 733-363-303

Regulamin świetlicy

 

 1. Świetlica w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz
  w programie wychowawczym szkoły.
 1. Zadania realizowane są według rocznego planu pracy świetlicy szkolnej, przygotowanych tematów kompleksowych oraz ramowego rozkładu zajęć opracowanych w oparciu o roczny plan pracy szkoły, program profilaktyki i program wychowawczy szkoły.
 1. Regulamin świetlicy modyfikowany jest co roku przez kierownika świetlicy i zatwierdzany
  przez dyrektora szkoły.
 1. Świetlica szkolna zapewnia uczniom opiekę przez cały rok szkolny w godzinach otwarcia placówki.
 1. Świetlica zapewnia opiekę uczniom nieuczestniczącym w lekcjach religii/etyki.
 1. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu, na boisku szkolnym lub placu zabaw,
  szczególnie w sytuacjach, gdy pozwalają na to warunki pogodowe.
 1. Przed przyjęciem dziecka do świetlicy szkolnej rodzic/ prawny opiekun zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji uczestnictwa ucznia w zajęciach świetlicowych- GDŚ05, w której podaje aktualne dane dziecka, oraz osoby upoważnione do odbioru.
 1. Uczniowie klas 1-3 odbierani są ze szkoły przez rodziców lub osoby upoważnione. Wyjątek stanowią uczniowie klas 2 i  3, których rodzice/ opiekunowie prawni pisemnie wyrazili zgodę na samodzielne wychodzenie ze szkoły- oświadczenie GO04b/c.
 1. Uczeń  może być odbierany przez niepełnoletnie rodzeństwo, tylko na podstawie upoważnienia rodziców wpisanego do deklaracji uczestnictwa ucznia w zajęciach świetlicowych GDŚ05.
 1. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka rodzice/ opiekunowie prawni mają obowiązek powiadomienia wychowawcy klasy/ nauczyciela świetlicy lub dyrektora szkoły wypełniając oświadczenie GDŚ05 i GO04b/c. Bez takiego powiadomienia dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.
 1. Uczniowie klas 4-8 którzy samodzielnie wychodzą ze szkoły po uprzednim dostarczeniu przez rodziców / opiekunów prawnych pisemnego oświadczenia GO04b/c zobowiązani są do kontaktu z nauczycielem dyżurującym w świetlicy w celu zgłoszenia wyjścia ze szkoły. W przypadku braku zgłoszenia wyjście takiego ucznia traktowane jest jako nieregulaminowe opuszczenie terenu szkoły.
 1. W przypadku zdarzenia nagłego, powodującego opóźnienie odbioru dziecka, rodzic/ opiekun prawny powinien zawiadomić kierownika świetlicy telefonicznie.
 1. Z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego znajdujących się w świetlicy szkolnej uczniowie mogą korzystać tylko za zgodą i w obecności wychowawcy świetlicy.
 1. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przynoszone
  do szkoły.
 1. Po lekcjach uczniowie są odprowadzani do świetlicy przez nauczyciela, który kończy ostatnią lekcję
  w danej klasie.
 1. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka
  ze świetlicy.
 2. Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualne odbieranie dzieci.
 1. Rodzice/ prawni opiekunowie dziecka zobowiązani są powiadomić wychowawcę klasy/wychowawców świetlicy o zmianie danych kontaktowych oraz wszystkich innych istotnych informacjach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w szkole (choroby, alergie, orzeczenia poradni itp.).
 1. Zadania świetlicy szkolnej:
 • organizowanie racjonalnego i bezpiecznego pobytu dzieci w godzinach pracy świetlicy,
 • rozwijanie inteligencji wielorakich w oparciu o prowadzone koła i kluby świetlicowe,
 • tworzenie warunków do pracy własnej,
 •  właściwa organizacja i pomoc w odrabianiu prac domowych,
 •  wyrabianie u dzieci umiejętności porozumiewania się w grupie,
 • organizowanie pomocy w nauce,
 • organizowanie zajęć ruchowych w pomieszczeniu świetlicy oraz na powietrzu,
 •  organizowanie zajęć kulturalnych, oświatowych i sportowych,
 •  upowszechnianie kultury zdrowotnej,
 • rozwijanie zainteresowań i aktywności twórczej dzieci,
 • ukazywanie wartości rodziny w życiu człowieka,
 • kształtowanie świadomości ekologicznej i uwrażliwienie na potrzeby środowiska,
 • wspomaganie w dokonywaniu właściwych wyborów dotyczących zdrowia, zachowania, organizacji  czasu wolego,
 • rozwijanie umiejętności pracy zespołowej,
 • poznawanie zasad współżycia z innymi ludźmi: akceptacji, tolerancji, szacunku oraz zasad zachowania się w szkole i poza szkołą,
 • rozwijanie samorządności dziecięcej i poczucia odpowiedzialności,
 •  wyrabianie szacunku dla pracy innych ludzi i własnej,
 • wdrażanie właściwych zasad zachowania się,
 • współpraca z innymi nauczycielami szkoły.
 1. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły.
   
 2. Współpraca z rodzicami:
 • codzienny kontakt przy odbieraniu lub przyprowadzaniu dziecka do świetlicy,
 • cotygodniowe informacje dla rodziców Kalendarium z życia świetlicy GM16b,
 • organizacja imprez i uroczystości szkolnych przy wsparciu rodziców.