Polityka prywatności / Polityka cookies / Poleć stronę

Zadzwoń do nas! 690 999 126

Plan pracy biblioteki 2017/18

 

Cel główny

 • rozwijanie i promocja czytelnictwa wśród uczniów

 

Cele szczegółowe

 • przygotowanie ucznia do samodzielnego wyszukiwania informacji;
 • kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego oraz aktywnego odbioru dóbr kultury;
 • inspirowanie uczniów do rozwijania zainteresowań czytelniczych;
 • kształcenie nawyków samokształcenia uczniów na dalszych etapach edukacji szkolnej;
 • realizowanie zagadnień edukacji czytelniczej i medialnej;
 • przygotowanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji, kształtowanie umiejętności w zakresie poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz umiejętnego korzystania z technologii informacyjnej i mediów;
 • wspieranie działalności opiekuńczo-wychowawczej szkoły.

 

Zadania nauczyciela bibliotekarza

 • udostępnianie czytelnikom książek, czasopism i innych materiałów stanowiących zbiory biblioteczne oraz udzielanie porad czytelnikom;
 • organizowanie różnych form pracy czytelniczej;
 • zaznajomienie czytelników z zasadami korzystania z biblioteki szkolnej i umożliwienie im swobodnego przeglądania
  i dokonywania wyboru książek;
 • przygotowanie uczniów do samodzielnego doboru wartościowych książek i innych materiałów bibliotecznych;
 • tworzenie warunków do poszukiwania przez czytelników, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;
 • rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań czytelników;
 • udzielanie czytelnikom porad bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych stosownie do potrzeb, zainteresowań
  i poziomu czytelnika;
 • wdrażanie uczniów do umiejętnego posługiwania się książkami, czasopismami i innymi materiałami bibliotecznymi;
 • wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
 • organizowanie działań wg harmonogramu imprez oraz planu pracy na dany rok szkolny;
 • gromadzenie zbiorów, stałe ich uzupełnianie, aktualizowanie i selekcjonowanie;
 • troska o zabezpieczenie i konserwację księgozbioru;
 • prowadzenie ewidencji zbiorów;
 • opracowywanie biblioteczne zbiorów;
 • prowadzenie statystyki wypożyczeń zbiorów;
 • właściwe urządzenie i wykorzystanie pomieszczenia bibliotecznego oraz troska o estetykę wnętrza biblioteki;
 • co najmniej dwa razy w roku przygotowanie i przekazanie informacji na temat stanu czytelnictwa uczniów

 

PLAN PRACY

ZADANIA ŚRODKI I FORMY REALIZACJI TERMIN
I.Praca pedagogiczna z czytelnikiem
 1. Udostępnianie zbiorów:
  • aktualizacja kartotek czytelniczych
  • wypożyczanie zbiorów i podręczników
  • pomoc w wyborach czytelniczych
  • prowadzenie statystyki czytelniczej
 2. Rozwijanie kultury czytelniczej:
  • stwarzanie warunków do rozwoju ucznia zdolnego poprzez wskazywanie możliwości poszerzania wiedzy
  • indywidualizacja działań wobec uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów niepełnosprawnych
  • prowadzenie indywidualnych rozmów z czytelnikami na temat przeczytanych książek
  • pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów przedmiotowych i innych
  • rozwijanie zainteresowań literaturą popularnonaukową - wyrabianie nawyku samodzielnego korzystania z księgozbioru podręcznego oraz samodzielnego wyszukiwania książek na dany temat
  • organizacja zajęć i lekcji bibliotecznych
  • organizacja wyjść do bibliotek różnego szczebla (gminna, powiatowa i inne)
 3. Organizacja konkursów szkolnych oraz popularyzowanie udziału w konkursach o szerszym zasięgu.
 4. Organizacja wystaw i gazetek bibliotecznych promujących książkę, czytelnictwo i bibliotekę.
 5. Organizacja imprez i udział w akcjach i programach ogólnopolskich, projektach wewnątrzszkolnych.
 6. Prowadzenie zajęć z elementami biblioterapii - lekcje biblioteczne.
 7. Doskonalenie posługiwania się technologią informacyjną w celach edukacyjnych:
  • popularyzowanie wśród czytelników stron i portali promujących czytelnictwo, dostarczających recenzji ciekawej literatury
  • wskazywanie młodym czytelnikom jak mądrze wykorzystywać Internet do zdobycia poszukiwanych informacji.
W ciągu roku
Cały rok
praca ciągła
II.Działalność informacyjna i promocyjna biblioteki
 1. Udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych i rzeczowych, informowanie o możliwości korzystania z innych bibliotek w regionie.
 2. Dbałość o wystrój i estetykę pomieszczenia.
cały rok
III. Współpraca ze środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym
 1. Współpraca z Radą Pedagogiczną:
  • gromadzenie (w miarę możliwości) materiałów przydatnych podczas zajęć lekcyjnych,
  • udzielanie pomocy, informacji, korzystającym ze zbiorów uczniom i nauczycielom,
  • przygotowywanie materiałów dla uczniów i nauczycieli - prowadzenie tzw. teczek tematycznych,
  • współpraca z nauczycielami podczas organizowania konkursów i uroczystości szkolnych oraz wycieczek i wyjść poza teren szkoły,
  • współpraca z wychowawcami klas w poznawaniu uczniów i ich aktywności czytelniczej.
 2. Konsultacje przy zakupach do biblioteki (książki, czasopisma, gry i inne).
 3. Promocja roli czytania i biblioteki wśród rodziców:
  • informowanie o czytelnictwie dzieci,
  • informowanie o imprezach i zajęciach bibliotecznych,
Cały rok/
praca ciągła
na bieżąco
IV. Samodoskonalenie i doskonalenie zawodowe
 1. Udział w konferencjach i warsztatach metodycznych.
 2. Doskonalenie warsztatu pracy.
cały rok
V. Prace organizacyjno-techniczne
 1. Planowanie i sprawozdawczość
  • opracowanie rocznego planu pracy i procedur wypożyczania podręczników
  • prowadzenie statystyki okresowej
  • opracowanie sprawozdania z pracy biblioteki (styczeń, czerwiec)
  • prowadzenie dokumentacji
 2. Gromadzenie, opracowanie, selekcja i konserwacja zbiorów, zakup nowości, pozyskiwanie książek w ramach darów (książki nowe i używane).
 3. Organizacja udostępniania zbiorów bibliotecznych:
  • prowadzenie ksiąg inwentarzowych i rejestru ubytków
  • uzupełnianie katalogów
  • opracowanie formalne zbiorów
IX/2017
cały rok