Polityka prywatności / Polityka cookies / Poleć stronę

Zadzwoń do nas! 690 999 126

Plan pracy biblioteki 2019/2020

Plan pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2019/2020

Cel główny:

Dążenie do tego, aby biblioteka szkolna pełniła rolę szkolnego centrum informacyjnego i kulturalnego, była pracownią, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

Cele szczegółowe:

 • przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji;
 • kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego oraz aktywnego odbioru dóbr kultury;
 • inspirowanie uczniów do rozwijania zainteresowań czytelniczych;
 • kształcenie nawyków samokształcenia uczniów na dalszych etapach edukacji szkolnej;
 • realizowanie zagadnień edukacji czytelniczej i medialnej;
 • wspieranie działalności opiekuńczo-wychowawczej szkoły.

Zadania nauczyciela bibliotekarza:

1) gromadzenie i udostępnianie materiałów bibliotecznych;

2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się;

4) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturalną i społeczną oraz propagujących czytanie;

5) udział w ogólnopolskich projektach, spotkania z autorami, ciekawymi ludźmi,

6) współpraca z nauczycielami, z samorządem uczniowskim w zakresie zaspakajania potrzeb czytelniczych i informacyjnych.

 

ZADANIA

ŚRODKI I FORMY REALIZACJI

TERMIN

I. Praca pedagogiczna z czytelnikiem

 

 

 

1. Udostępnianie zbiorów:

 • zachęcanie uczniów do korzystania ze zbiorów biblioteki
 • udostępnianie miejsca w czytelni
 • wypożyczanie zbiorów
 • wdrażanie do pracy z książką i innymi dokumentami informacyjnymi, pomoc w wyszukiwaniu materiałów na określony temat

 

2. Rozwijanie kultury czytelniczej:

 • stwarzanie warunków do rozwoju ucznia zdolnego poprzez wskazywanie możliwości poszerzania wiedzy
 • indywidualizacja działań do potrzeb i możliwości czytelnika
 • prowadzenie indywidualnych rozmów z czytelnikami na temat przeczytanych książek
 • doradztwo w wyborach czytelniczych

 

3. Propagowanie książek i piśmiennictwa poprzez organizację uroczystości

 

4. Udział w akcjach i programach ogólnopolskich, projektach wewnątrzszkolnych

 

5. Współpraca z Biblioteką Publiczną

 

6. Doskonalenie posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi w celach edukacyjnych:

 • popularyzowanie wśród uczniów stron i portali promujących czytelnictwo, dostarczających recenzji ciekawej literatury
 • wskazywanie młodym czytelnikom jak mądrze wykorzystywać Internet do zdobycia poszukiwanych informacji

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na bieżąco zgodnie z kalendarzem

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

II. Działalność informacyjna i promocyjna biblioteki

1. Tworzenie gazetek tematycznych i okolicznościowych, promujących książkę, czytelnictwo i bibliotekę

 

2. Dbałość o wystrój i estetykę pomieszczenia

Cały rok

III. Współpraca ze środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym

1. Współpraca z Radą Pedagogiczną:

 • udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych i rzeczowych korzystającym ze zbiorów nauczycielom
 • współpraca z nauczycielami podczas organizowania konkursów i uroczystości szkolnych oraz wycieczek i wyjść poza teren szkoły
 • współpraca z wychowawcami klas w celu poznania preferencji czytelniczych uczniów
 • konsultacja przy zakupach do biblioteki

 

2. Promocja roli czytania i biblioteki wśród rodziców:

 • informowanie o czytelnictwie dzieci
 • informowanie o imprezach i zajęciach bibliotecznych

Cały rok wg. potrzeb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Prace organizacyjno-techniczne

 

 

1. Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej
 

2. Aktualizacja kart czytelniczych
 

3. Gromadzenie, opracowanie i selekcja zbiorów

Na bieżąco

V. Samokształcenie i doskonalenie zawodowe

Udział w różnych formach doskonalenia:

• korzystanie z ofert konferencji, kursów i warsztatów metodycznych

• samokształcenie poprzez czytanie fachowej literatury i czasopism bibliotekarskich

Cały rok