fbpx

Zapisz się na dzień otwarty

IV-VIII класи

Формуюче оцінювання

У нас все гаразд - Ми судимо по підтримці

Od czerwca 2022 roku posiadamy honorowy tytuł „Szkół uczących się” przyznawany szkołom, które do swojej praktyki wprowadziły: cele lekcji, kryteria sukcesu, informację zwrotną oraz samoocenę i ocenę koleżeńską. Miejscom w których, nauczyciele koncentrują się na tworzeniu strategii i wprowadzaniu zmian nastawionych na poprawę efektów uczenia się uczniów.

Чому оцінювання навчання (OK)?

 • ОК — це стиль викладання, орієнтований на підтримку студентів у процесі навчання.
 • OK означає супроводжувати студентів у процесі пізнання їх власного стилю навчання, підтримувати їх у визначенні сильних і слабких сторін, а також потенційних можливостей і труднощів.
 • OK — це дає право на помилку. Підтримувати учня в набутті нових навичок, а не притягувати його до відповідальності за те, чого він ще не знає.
 • OK дає учневі вказівки, у якому напрямку йому слід рухатися, щоб отримати задовільну підсумкову оцінку.
 • ОК означає побудову партнерства вчитель-учень, що підвищує ефективність процесу «навчання-навчання».
 • ОК — це те, як учні вчаться використовувати один одного як освітні ресурси та здатність самооцінювати та порівнювати себе.
1
2

Цілі

Ми знаємо, чого навчаємося і для чого.

Накобез

Нам повідомляють, що буде оцінюватися.

3
4

Ключові питання

Ми відповідаємо на запитання, які вони змушують
нам думати.

Зворотній зв'язок

Відгуки спонукають нас до цього
навчання та допомагає вам навчатися.
5
6

Рівне оцінювання

Ми вчимося один у одного і включаємося
у процес оцінювання.

Співпраця з батьками

Батьки запитують нас, чого ми навчилися
а не які оцінки ми отримали.

IV-VIII класи

Оцінка
формування

У нас все гаразд - Ми судимо по підтримці

Оцінювання навчання – це часте інтерактивне оцінювання прогресу учня та розуміння матеріалу, щоб визначити, як учень збирається вчитися та як найкраще його навчати. Оцінювання для навчання – це ефективний спосіб мотивації, активізації та залучення всіх учнів до процесу навчання. Це дозволяє активно залучати слабших, сором’язливих учнів, тих, хто «не хоче». Це філософія підходу вчителя до учня.

При введенні оцінки
Наших викладачів підтримує команда тренерів Центру громадянської освіти. У рамках програми розвитку загальної школи наші школи впроваджують у свою практику такі елементи, як цілі уроку, критерії успіху та зворотний зв’язок. Викладачі також зосереджуються на створенні стратегій та впровадженні змін, спрямованих на покращення результатів навчання учнів.

Чому оцінювання навчання (OK)?

 • ОК — це стиль викладання, орієнтований на підтримку студентів у процесі навчання.
 • OK означає супроводжувати студентів у процесі пізнання їх власного стилю навчання, підтримувати їх у визначенні сильних і слабких сторін, а також потенційних можливостей і труднощів.
 • OK — це дає право на помилку. Підтримувати учня в набутті нових навичок, а не притягувати його до відповідальності за те, чого він ще не знає.
 • OK дає учневі вказівки, у якому напрямку йому слід рухатися, щоб отримати задовільну підсумкову оцінку.
 • ОК означає побудову партнерства вчитель-учень, що підвищує ефективність процесу «навчання-навчання».
 • ОК — це те, як учні вчаться використовувати один одного як освітні ресурси та здатність самооцінювати та порівнювати себе.

1

Цілі
Ми знаємо, чого навчаємося і для чого.

2

Накобез
Нам повідомляють, що буде оцінюватися.

3

Ключові питання
Ми відповідаємо на запитання, які вони змушують
нам думати.

4

Зворотній зв'язок
Зворотній зв’язок спонукає нас до навчання та допомагає нам навчатися.

5

Рівне оцінювання
Ми вчимося один у одного і включаємося
у процес оцінювання.

6

Співпраця з батьками
Батьки запитують нас, чого ми навчилися
а не які оцінки ми отримали.

Ocenianie kształtujące co to jest?

Формуюче оцінювання to podejście do oceny i nauczania, które ma na celu wspieranie rozwoju ucznia na każdym etapie procesu edukacji. Wymaga ono bliskiej współpracy między nauczycielem a dzieckiem. Pedagog pomaga identyfikować mocne i słabe strony, a także rozpoznawać potencjalne szanse i trudności. Ocenianie kształtujące w praktyce to „dawanie prawa do błędu”, zamiast karania dziecka za to, czego jeszcze nie wie lub nie umie.
читати даліW ramach oceniania kształtującego nauczyciel udziela uczniom wskazówek i wsparcia, pokazując im kierunek, w którym powinni podążać, aby osiągnąć satysfakcjonujące rezultaty. Ocenianie opiera się na partnerskiej relacji nauczyciel-uczeń, która sprzyja większej efektywności procesu uczenia się. Ocenianie kształtujące co to jest? To przede wszystkim wspieranie dzieci na każdym etapie edukacji. Jednym z ważnych aspektów oceniania kształtującego jest również nauka uczniów korzystania z siebie nawzajem jako zasobów edukacyjnych. Ocenianie kształtujące w edukacji wczesnoszkolnej to zachęcanie dzieci do współpracy, dzielenia się wiedzą i umiejętnościami, a także do dokonywania samooceny i oceny koleżeńskiej.   Формуюче оцінювання jest dynamicznym i interaktywnym podejściem, które koncentruje się na rozwoju i motywowaniu uczniów. Poprzez ciągłe monitorowanie postępów oraz dostarczanie informacji zwrotnej, nauczyciel ma możliwość dostosowania swojej pracy do indywidualnych potrzeb każdego dziecka.

Czym jest ocena kształtująca?

Ocena kształtująca to proces, który koncentruje się na ciągłym monitorowaniu postępów uczniów i zapewnianiu im informacji zwrotnej mającej na celu wspieranie ich rozwoju. W przeciwieństwie do tradycyjnej oceny, która często skupia się na przypisywaniu stopni końcowych, ta kształtująca koncentruje się na procesie i pomocy w lepszym zrozumieniu materiału oraz doskonaleniu umiejętności. Szczególne znaczenie ma ocenianie kształtujące w klasach 1-3, gdzie należy zwrócić uwagę na wielopłaszczyznowy rozwój najmłodszych dzieci.   Podstawową cechą oceny kształtującej jest jej formatywny charakter. Oznacza to, że ocena jest stosowana w celu informowania uczniów o ich postępach, identyfikacji obszarów, w których potrzebują poprawy oraz określenia dalszych kroków w procesie nauki. Ocenianie kształtujące daje uczniom możliwość refleksji nad swoimi zainteresowaniami, skutecznie rozwija też inteligencje wielorakie.   W ocenie kształtującej wykorzystuje się różne narzędzia i techniki, takie jak zadania praktyczne, projekty, dyskusje klasowe czy portfolia uczniów. Nauczyciele dokonują ciągłej obserwacji, monitorują postępy uczniów i śledzą ich osiągnięcia w trakcie procesu nauki. Informacje zwrotne są udzielane na bieżąco, umożliwiając uczniom dostosowanie swojego podejścia i kontynuowanie rozwoju. Ocena kształtująca nie tylko pomaga dzieciom w doskonaleniu swoich umiejętności, ale także rozwija ważne kompetencje.

Elementy oceniania kształtującego

Elementy oceniania kształtującego obejmują różnorodne narzędzia, techniki i praktyki, które służą monitorowaniu postępów uczniów i dostarczaniu im informacji zwrotnej. Pedagodzy określają jasne cele nauczania, które są zrozumiałe i oparte na konkretnych umiejętnościach oraz wiedzy. Dzięki temu uczniowie mają wyraźne wskazówki dotyczące tego, jaką wiedzę powinni przyswoić.   Elementy oceniania kształtującego w edukacji wczesnoszkolnej to także informacja zwrotna. Oznacza to, że uczniowie otrzymują regularną i konstruktywną informację zwrotną na temat swoich osiągnięć. Pedagodzy dostarczają szczegółowych komentarzy, wskazując mocne strony dzieci i sugestie dotyczące poprawy. Ocenianie kształtujące zachęca też uczniów do dokonywania samooceny, czyli refleksji nad własnymi postępami i efektami nauki.

Ocenianie kształtujące w praktyce

Ocenianie kształtujące umożliwia nauczycielom dostosowanie swojej pracy do indywidualnych potrzeb uczniów. Poprzez regularną informację zwrotną i śledzenie postępów, pedagog może zapewnić wsparcie i dodatkowe materiały edukacyjne tam, gdzie jest to potrzebne. W naszej placówce dbamy o rozwój dzieci na wielu płaszczyznach, stąd ten sposób oceniania łączymy z rozwojem pasji uczniów, ich charakterów i dbaniem o organizm poprzez zdrowe żywienie dzieci. Ocenianie kształtujące angażuje dzieci w ich własny proces uczenia się. Dostarczając im konkretnych informacji zwrotnych i pomagając im zidentyfikować swoje mocne strony oraz obszary do poprawy.

Jak działa ocenianie kształtujące w klasach 1-3?

Ocenianie kształtujące w klasach 1-3 odgrywa istotną rolę we wspieraniu rozwoju uczniów. Nauczyciele wykorzystują różne formy informacji zwrotnej, takie jak ustne komentarze, obserwacje czy zachęty pozytywne, aby pomagać dzieciom w procesie edukacji. Dzięki temu najmłodsi otrzymują spersonalizowane informacje na temat swoich postępów i są zachęcane do kontynuowania wysiłków w nauce.   W klasach 1-3 zadania praktyczne i projekty stanowią skuteczne narzędzie oceny kształtującej. Nauczyciele mogą proponować zadania, które angażują dzieci w aktywne uczenie się poprzez eksperymentowanie, badanie, twórcze działanie i współpracę. Dzięki temu pociechy mają okazję rozwijać umiejętności praktyczne, myślenie krytyczne i twórcze oraz uczyć się przez doświadczenie. Ocenianie kształtujące – elementy takie jak rozmaite zadania wspierające ciągły rozwój, mają kluczowe znaczenie w procesie edukacji.  

Наша місія РАДІСТЬ - НАУКА - ПРИСТРАСТЬ. Ми віримо, що в пізнанні світу головне - РАДІСТЬ від розкритої таємниці, досягнутої мети та подоланих труднощів. Ми робимо все, щоб НАВЧАННЯ в нашій школі було найбільшою пригодою, яка веде до пізнання світу, до його краси та розуміння того, що це таке. Ми допомагаємо студентам відкрити свої ПРИСТРАСТІ, завдяки яким вони можуть з ентузіазмом досягати своїх цілей.

Учні Юзефославської школи

У національному рейтингу вони набрали в середньому:

Język polski 92% punktów (średni wynik w Polsce: 66%, średni wynik w Warszawie: 72%)

Matematyka 85% punktów (średni wynik w Polsce: 53%, średni wynik w Warszawie: 67%)

Język angielski 97% punktów (średni wynik w Polsce: 66%, średni wynik w Warszawie: 81%)

Учні Бемівської школи

У національному рейтингу вони набрали в середньому:

Język polski 76% punktów (średni wynik w Polsce: 66%, średni wynik w Warszawie: 74%)

Matematyka 84% punktów (średni wynik w Polsce: 53%, średni wynik w Warszawie: 67%)

Język angielski 96% punktów (średni wynik w Polsce: 66%, średni wynik w Warszawie: 81%)

Учні Бемівської школи

У національному рейтингу вони набрали в середньому:

Польща 67% балів (середній бал у Польщі: 60%, середній бал у Варшаві: 64%)

Математика 73% балів (середній бал у Польщі: 57%, середній бал у Варшаві: 62%)

Англійська 90% балів (середній бал у Польщі: 67%, середній бал у Варшаві: 72%)

Учні Юзефославської школи

У національному рейтингу вони набрали в середньому:

Польська мова 73% балів (середній бал у Польщі: 60%, середній бал у Варшаві: 64%)

Математика 93% балів (середній бал у Польщі: 57%, середній бал у Варшаві: 62%)

Англійська 97% балів (середній бал у Польщі: 67%, середній бал у Варшаві: 72%)