Polityka prywatności / Polityka cookies / Poleć stronę

Założenia programowe

 • Szkoła Podstawowa Gaudeamus realizuje Podstawę Programową zatwierdzoną przez MEN.
 • Szkoła w swojej ofercie daleko wykracza poza zapisy zawarte w Podstawie Programowej.
 • Szkoła pracuje w oparciu o „Teorię inteligencji wielorakich” Howarda Gardnera.
 • Szkoła daje uczniom możliwość doświadczania różnorodności wielu dyscyplin i dziedzin życia, aby mogły świadomie odkrywać swoje zdolności i pasje. Służy temu odpowiednia organizacja i forma zajęć objętych programem nauczania oraz bogata oferta pozalekcyjnych zajęć fakultatywnych rozwijających zainteresowania.
 • Nauczyciele w klasach pierwszych – kontynuując proces dydaktyczny rozpoczęty w Przedszkolach Pomarańczowa Ciuchcia – wykorzystują w czasie lekcji elementy Glottodydaktyki prof. B. Rocławskiego i Dziecięcej matematyki prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej.
 • Zajęcia „Szkoła kreatywnego myślenia” pomagają uczniom w określeniu własnego profilu uczenia się oraz sposobów najefektywniejszego wykorzystania ich potencjałów i talentów.
 • Dzięki autorskim programom „Świat muzyki” i „Spotkania ze sztuką” uczniowie rozwijają artystyczne zainteresowania.
 • Wdrożony w szkole Gaudeamus program wychowawczy „Pozytywna klasa” pozwala na wzmacnianie w uczniach wybranych cech charakteru. Rozwija w naszych wychowankach chęć działania, uczy pozytywnego nastawienia do świata oraz rozumienia, że w drodze do sukcesów edukacyjnych i osobistych ważne jest wyznaczanie sobie celów i konsekwentne do nich dążenie.
 • Program National Geografic Odkrywca wzbogaca dziecięcą wiedzę i rozwija zainteresowanie przyrodą oraz językiem angielskim. Otwiera przed uczniami świat pasjonatów oraz zachęca do ciągłego poznawania i nieustannego poszerzania horyzontów.
 • Klub Młodego Odkrywcy - ogólnopolski program koordynowany przez Centrum Nauki Kopernik - pozwala kształtować w uczniach badawcze spojrzenie na otaczającą rzeczywistość.
 • Znajomość języka angielskiego jest jednym z priorytetów szkoły. Lekcje odbywają się 5 razy w tygodniu, przy czym są one również prowadzone przez native speakera. Nauczyciele używają różnych form i technik pracy dostosowanych do wieku i rozwoju psychofizycznego dzieci, co pozwala na zoptymalizowanie procesu nauczania języka angielskiego. Naszym celem jest rozwijanie wszystkich umiejętności językowych: mówienie, pisanie, czytanie i rozumienie, szczególny nacisk kładziemy jednak na rozwijanie kompetencji komunikacyjnej wyposażając uczniów w narzędzia umożliwiające naturalne posługiwanie się językiem angielskim w codziennych sytuacjach. Na początku każdego roku szkolnego przeprowadzana jest ewaluacja poziomu języka angielskiego. Nauczyciel języka angielskiego w porozumieniu z native speakerem i metodykiem języka angielskiego podejmuje decyzję o gotowości uczniów do przystąpienia do egzaminów Cambridge. Po zdaniu egzaminów uczniowie otrzymają odpowiednie certyfikaty: YLE, KET, PET potwierdzające poziom znajomości języka angielskiego.
 • W naszej szkole prowadzimy również klasy dwujęzyczne według autorskiego programu nauczania opartego na immersji językowej oraz metodzie CLIL- Content and Language Integrated Learning (Zintegrowane Nauczanie Przedmiotowo Językowe).  Poprzez stwarzanie naturalnych sytuacji sprzyjających używaniu języka angielskiego uczniowie postrzegają język obcy jako naturalne narzędzie komunikacji, dzięki czemu kształtujemy w nich umiejętność codziennego  porozumiewania się w języku angielskim zarówno w mowie, jak i piśmie. Naszym priorytetem jest wyposażenie dzieci w kompetencje językowe, swobodę i pewność wypowiedzi. Ponadto poprzez nauczanie metodą CLIL uczniowie poznają treści programowe równocześnie w języku angielskim i języku polskim, co pozwoli na kontynuowanie nauczania dwujęzycznego w kolejnych etapach edukacji. Program nauczania w klasie dwujęzycznej realizowany jest w ścisłej współpracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i anglisty oraz specjalistów prowadzących inne zajęcia w języku angielskim, tak by omawiane zagadnienia powiązane były ze sobą tematycznie. Nauczanie dwujęzyczne odbywa się we współpracy i pod kontrolą autora tego programu, który jest jednocześnie metodykiem języka angielskiego.
 • Jednym z założeń programowych jest wykorzystanie najnowszych technologii informacyjno - komunikacyjnych w procesie dydaktycznym i wychowawczym, tak by przygotować uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Realizujemy to poprzez zapewnienie uczniom odpowiednich narzędzi niezbędnych do rozwijania umiejętności wyszukiwania i selekcji informacji na zajęcia z różnych przedmiotów. Umiejętności analitycznego myślenia i wyciągania logicznych wniosków pozwala naszym uczniom rozwijać opracowany w Massachusetts Institute of Technology (MIT) program Mistrzowie Kodowania - programowanie Scratch’em. Umożliwia on tworzenie gier, pokazów multimedialnych i historyjek. Program przypomina układanie puzzli. Nie wymaga zaawansowanej wiedzy matematycznej i daje dziecku dużą szansę na odniesienie sukcesu. 
 • W drugim etapie edukacyjnym podstawa programowa rozszerzona jest o dodatkowe treści wprowadzane już od czwartej klasy: język hiszpański, szkołę kreatywnego myślenia, łamigłówki matematyczne, etykę z filozofią. W procesie dydaktycznym stawiamy na intelektualną kreatywność, samodzielne rozwiązywanie problemów, badanie i doświadczanie, a także współpracę i współdziałanie.
 • Nasi nauczyciele wzmacniają uczniów w rozwijaniu sfery poznawczej oraz kształtowaniu kompetencji społecznych i osobistych poprzez projektowanie indywidualnej ścieżki rozwoju.
 • W procesie edukacji wykorzystywane są elementy neurodydaktyki i oceniania kształtującego.
 • Uczniowie naszej szkoły kształtują swój charakter i sprawność fizyczną podczas różnorodnych zajęć sportowych w ramach lekcji WF.
 • Uczniowie biorą udział w licznych konkursach przedmiotowych i olimpiadach sportowych, szachowych czy językowych, dzięki czemu rywalizują ze sobą na zasadach fair play.
 • Uczniowie już od pierwszej klasy są wychowywani na patriotów, poznają najważniejsze fakty z historii Polski  biorąc udział w spotkaniach patriotycznych dotyczących ważnych wydarzeń w historii naszego kraju.
 • Uczniowie mają możliwość nauki gry na różnych instrumentach, kształtują swoją otwartość i wrażliwość na sztukę.
 • Uczniowie mogą uczęszczać na zbiórki zuchowe i harcerskie w ramach Związku Harcerstwa Polskiego poznając tradycyjne wartości, jak np. patriotyzm, szlachetność, przyjaźń, szacunek do innych i chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.
 • Uczniowie naszej szkoły uczą się zasad savoir vivre oraz przestrzegają tych zasad na co dzień.
 • Uczniowie naszej szkoły uczą się dzielić z innymi biorąc m.in. udział w akcjach charytatywnych, pomagając potrzebującym, dzięki czemu uczą się wrażliwości na drugiego człowieka.